Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TRAINS & CO B.V.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Trains & Co B.V.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door Trains & Co B.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 3. In het geval een opdracht wordt gegeven door meerdere opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit die opdracht voortvloeien en/of daarmee verband houden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Trains & Co B.V. en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de gegeven opdracht.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Trains & Co B.V. en personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Trains & Co B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijk eigen risico onder die verzekering. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot het bedrag dat Trains & Co B.V. in het kader van de betreffende opdracht aan salaris in rekening heeft gebracht, en dit tot maximaal een bedrag van EUR 25.000,–.
 6. Ieder recht op schadevergoeding vervalt na het enkele verloop van 12 maanden.
 7. De keuze van door Trains & Co B.V. in te schakelen derden vindt plaats met de nodige zorgvuldigheid. Trains & Co B.V. en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht zijn evenwel niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Trains & Co B.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 9. Iedere declaratie dient te worden voldaan binnen veertien dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels-) rente als omschreven in artikel 6:119 a BW is verschuldigd.
 10. In het geval de opdrachtgever gevraagde informatie niet verschaft, (betalings)verplichtingen niet nakomt of de uitvoering van de opdracht (anderszins) verhindert, is Trains & Co B.V. gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden onmiddellijk te staken.
 11. Trains & Co B.V. behoudt zich het recht voor de door haar in rekening te brengen tarieven jaarlijks aan de prijsontwikkelingen aan te passen.
 12. Trains & Co B.V. en de opdrachtgever kunnen gebruik maken van digitale hulpmiddelen om te communiceren, erkennen dat hieraan risico’s verbonden kunnen zijn, en zijn over en weer niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van het gebruik van deze middelen in de communicatie (met derden).
 13. Op grond van de geldende regelgeving (daaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme-WWFT) is Trains & Co B.V. verplicht voor aanvang van de werkzaamheden de opdrachtgever te identificeren en ongebruikelijke transacties in bepaalde gevallen te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten. Door het geven van de opdracht bevestigt de opdrachtgever dat hij op de hoogte is van deze regelgeving.
 14. Deze Algemene Voorwaarden van Trains & Co B.V. zijn (als derdenbeding in de zin van art. 6:253 BW) mede gemaakt en bedongen ten behoeve van haar bestuurder en aandeelhouder, de bestuurder van die aandeelhouder, en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht.
 15. De rechtsverhouding tussen Trains & Co B.V. en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om van geschillen tussen Trains & Co B.V. en de opdrachtgever kennis te nemen.
 16. De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden gaat boven de Engelse versie.